Blog, Health Issues

ਸ਼ੁਗਰ ਬਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ – 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ

ਸ਼ੁਗਰ ਹੁਣ ਕਿਤਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੱਥਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇੰਜ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਲਹੜ ਉਪਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਗਰ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵਾਚਿਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਰੁਚੀ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਜ ਪ੍ਰੀਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਵੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਹਰ ਵਰਗੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਨਗਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਢ਼ਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਸ ਅਤੇ ਨੇਗਟੀਵ ਇੰਫਲੂਐੰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਗਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ੇ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਿਕ ਅਧਿਅਨਸ਼ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਉਪਭੋਗ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਥਿਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਗਰ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਦੀ ਹਬਿਤੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝਾਅ ਅਤੇ ਅਸੁਰਕਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰਦੀ ਹੈ।

ਬਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਗਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆਂ। ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਨਗਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਬਢ਼ਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਰਾਂਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਗਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਵਿੱਖਤ ਵਿਚ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਵਧੀਆ ਵਾਰਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਨਗਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਭੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਗਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਗਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਅਹਿਮਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਗਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਢ਼ਾਅ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਕਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਗਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਗਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਗਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਹੁਣ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਨਗਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਗਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ੁਗਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਗਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪਰ ਆਗੇ ਧਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *